دوری و دوستی را دوست دارم !
ولی دوریت را نه !
دوستیت را هم نمیتوانم تحمل کنم !!
با مرگ چطوری دلم ؟
Tags: , ,

Comments are closed.

Switch to our mobile site